Provozní podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY A OZNÁMENÍ WEBU JOBBUSINESS.EU
VÍTEJTE NA WEBU JOBBUSINESS.EU (DÁLE JEN „WEB“). TENTO WEB JE K DISPOZICI VÝHRADNĚ PROTO, ABY POMOHL ZÁKAZNÍKŮM PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍCH A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ, DÁLE JEN INFORMACE O PRACOVNÍCH A OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH. K ŽÁDNÝM JINÝM ÚČELŮM TENTO WEB NENÍ KONCIPOVÁN A DÁLE JEN ODKAZUJE NA ZÁKAZNÍKA, KTERÝ NAVŠTĚVUJE WEB A NEBO PŘISPÍVÁ SVÝM OBSAHEM NA TENTO WEB.

Tento web je vám poskytován podmínečně, pokud bezvýhradně souhlasíte s veškerými všeobecnými smluvními podmínkami a oznámeními uvedenými níže (společně dále jen „Smlouva“). Přístupem k tomuto webu či jakýmkoli jejím využíváním se zavazujete k dodržování této smlouvy. Přečtěte si smlouvu pozorně. Pokud se všemi těmito smluvními podmínkami nesouhlasíte, nemáte oprávnění tento web používat. Nezapomeňte se na tuto stránku pravidelně vracet a seznamovat se s aktuální verzí smlouvy. Vyhrazujeme si právo kdykoli podle svého vlastního uvážení upravit či jinak pozměnit smlouvu v souladu se smluvními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přičemž vaše další vstupování na tento web či jeho používání znamená váš souhlas s aktualizovanou či upravenou smlouvou.
POUŽITÍ WEBU
Jako podmínku použití tohoto webu se zaručujete, že (i) veškeré informace, které na tomto webu uvedete, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Společnost JobBusiness international s.r.o. vědomě neshromažďuje informace o žádné osobě mladší 13 let. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení odepřít přístup na tento web a k námi nabízeným službám komukoli, kdykoli a z jakéhokoli důvodu, zejména pro porušení této smlouvy.
Kopírování, přenos, rozmnožování, opětovné zveřejnění, zveřejnění či opětovné šíření obsahu webu či jakékoli jeho části bez předchozího písemného svolení společnosti JobBusiness international s.r.o. je přísně zakázáno. Chcete-li požádat o povolení, můžete se na společnost JobBusiness international s.r.o. obrátit takto:
JobBusiness international s.r.o.
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, Czech Republic
IČ. 03814378
Tel. 00420 474 342 840
www.jobbusiness.eu
info@jobbusiness.eu
kontaktní formulář na stránkách provozovatele jobbusiness.eu
Za používání webu v souladu s těmito smluvními podmínkami nebudou uživatelům webu účtovány žádné poplatky. Web však obsahuje odkazy na weby třetích stran, které jsou provozovány a vlastněny nezávislými poskytovateli služeb či prodejci. Tyto třetí strany mohou zpoplatňovat použití určitého obsahu nebo služeb, které jsou na daném webu poskytovány. Proto byste měli dle svého uvážení zjistit veškeré nezbytné a vhodné informace předtím, než provedete jakoukoli transakci s libovolnou třetí stranou, a tím určit, zda bude účtován poplatek. V případech, kdy společnost JobBusiness international s.r.o. poskytuje na webu informace o poplatcích, tyto informace jsou poskytovány pouze informativně pro zvýšení pohodlí. Společnost JobBusiness international s.r.o. nijak nezaručuje, že tyto informace jsou správné, ani žádným způsobem nenese odpovědnost za obsah či služby poskytované na takových webech třetích stran.
ZAKÁZANÉ ČINNOSTI
Obsah a informace na tomto webu (zejména zprávy, data, informace, text, hudba, zvuk, fotografie, grafika, videa, mapy, ikony, software, kód či jiné materiály) a technika použitá k poskytnutí takového obsahu a informací jsou naším vlastnictvím. Souhlasíte, že nebudete jinak upravovat, kopírovat, šířit, přenášet, zobrazovat, provádět, rozmnožovat, zveřejňovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět ani prodávat či opětovně prodávat žádné informace, software, produkty ani služby získané z tohoto webu nebo jeho prostřednictvím. Dále se zavazujete, že nebudete:
(i) používat tento web ani jeho obsah k žádným komerčním účelům;
(ii) pro přístup, sledování či kopírování jakéhokoli obsahu nebo informací z tohoto webu používat robota, pavouka, scraper či jiný automatizovaný prostředek ani žádný ruční proces, a to k jakémukoli účelu bez našeho výslovného písemného svolení;
(iii) porušovat omezení ve veškerých hlavičkách vylučujících roboty na tomto webu ani obcházet jiná opatření použitá k zabránění či omezení přístupu na tento web;
(iv) provádět jakékoli kroky, které naši infrastruktury vystavují nebo dle našeho uvážení mohou vystavovat nerozumnému nebo nepřiměřeně velkému zatížení;
(v) přímo odkazovat na jakoukoli část tohoto webu k jakémukoli účelu bez našeho výslovného písemného svolení; nebo
(vi) začleňovat pomocí „rámců“, „zrcadlení“ či jinak jakoukoli část tohoto webu do libovolného jiného webu bez našeho předchozího písemného svolení.
(vii) pokoušet se měnit, překládat, přizpůsobovat, upravovat, dekompilovat, rozebírat ani zpětně analyzovat jakékoli softwarové programy používané společností JobBusiness international s.r.o. v souvislosti s webem nebo službami.
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost JobBusiness international s.r.o. věří v ochranu vašich osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které na webu zveřejníte, budou použity v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů, klikněte sem.
HODNOCENÍ, KOMENTÁŘE A POUŽITÍ DALŠÍCH INTERAKTIVNÍCH OBLASTÍ
Jsme rádi, že jste se na nás obrátili. Upozorňujeme, že odesláním obsahu na tento web prostřednictvím elektronické pošty, příspěvků na tomto webu či jinak – včetně veškerých hodnocení inzerce, dotazů, připomínek, návrhů, podnětů a podobných položek obsažených ve veškerém odeslaném obsahu – (společně dále jen „odeslaný obsah“) udělujete společnosti JobBusiness international s.r.o.a jejím přidruženým společnostem nevýhradní, bezplatné, trvalé, převoditelné, neodvolatelné a plně podlicencovatelné právo (a) používat, rozmnožovat, upravovat, přizpůsobovat, překládat, šířit, zveřejňovat, vytvářet odvozená díla a veřejně zobrazovat či provádět tento poskytnutý obsah na celém světě a v jakémkoli médiu, které není aktuálně známé nebo bude později vynalezeno; a (b) používat název, který v souvislosti s tímto odeslaným obsahem odešlete. Potvrzujete, že web jobbusiness.eu může dle vlastního uvážení uvést zdroj vašich komentářů či hodnocení. Dále společnosti jobbusiness.eu udílíte právo na základě zákona stíhat každou osobu či subjekt, které porušením této smlouvy poruší vaše práva nebo práva společnosti JobBusiness international s.r.o. k odeslanému obsahu. Potvrzujete a souhlasíte s tím, že odeslaný obsah není důvěrný ani nepodléhá vlastnickým právům.
Společnost jobbusiness.eu neupravuje ani nekontroluje zprávy uživatelů zveřejněné nebo šířené na tomto webu a v žádném případě neponese za takové zprávy uživatelů odpovědnost. Společnost jobbusiness.eu si však vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu a na základě vlastního uvážení bez předchozího upozornění odstranit jakékoli zprávy uživatelů a/nebo obsah webu.
Web může obsahovat pouze inzerci a inzertní informace obsažené v textu inzerce za účelem publikace na jobbusiness.eu. Pokud web jobbusiness.eu poskytuje oblasti pro vkládání osobních údajů nesete výhradní odpovědnost za své vložené informace vy jako zákazník webu jobbusiness.eu. Používání těchto oblastí webu je na své vlastní riziko.
Jakoukoli zprávu, data, informaci, text, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, kód či jakýkoli jiný materiál (dále jen „obsah“), které jsou nepravdivé, nezákonné, zavádějící, pomlouvačné, urážlivé, obscénní, pornografické, neslušné, oplzlé, dvojsmyslné, obtěžující nebo podporující obtěžování jiné osoby, výhružné, narušující práva na ochranu osobních údajů a osobnosti, vulgární, štvavé, podvodné nebo jinak nepřípustné;
Obsah, který je zjevně urážlivý vůči online komunitě, například obsah podporující rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci;
Obsah, který by představoval, podněcoval, podporoval nebo naváděl k provádění nezákonné činnosti či trestného činu, způsobil občanskoprávní odpovědnost, porušoval práva jakékoli strany v jakékoli zemi na světě, nebo který by jinak zakládal odpovědnost nebo porušoval jakékoli místní, státní, národní či mezinárodní právní předpisy, zejména předpisy komise České Republiky a Evropské komise pro cenné papíry (SEC) nebo jakákoli pravidla jakékoli burzy cenných papírů, zejména České národní banky.
Obsah, který poskytuje instruktážní informace pro nezákonné aktivity, jako je výroba či nákup nelegálních zbraní, porušování soukromí jakékoli osoby nebo poskytování či vytváření počítačových virů;
Obsah, který může porušovat jakýkoli patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná duševní či vlastnická práva jakékoli strany. Zejména obsah, který podporuje nezákonné nebo neoprávněné kopírování autorskoprávně chráněného díla jiné osoby, například poskytování pirátských kopií počítačových programů nebo odkazů na ně, poskytování informací sloužících k obcházení továrně instalovaných zařízení zajišťujících ochranu před kopírováním nebo poskytování pirátských kopií hudby či odkazů na pirátské soubory s hudbou;
Obsah, který se vydává za jinou osobu či subjekt nebo jinak klamavě popisuje váš vztah k jakékoli osobě nebo subjektu, včetně společnosti jobbusiness.eu;
Nevyžádané propagační materiály, hromadné rozesílání e-mailů nebo „spamu“, přenos „nevyžádané pošty“, „řetězové dopisy“, vedení politické kampaně, reklama, soutěže, věcné loterie nebo žádosti;
Obsah obsahující komerční aktivity a/nebo prodej bez našeho předchozího písemného svolení, například soutěže, sázky, výměnu, reklamu a pyramidové hry;
Soukromé údaje jakékoli třetí strany, zejména příjmení, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, čísla sociálního pojištění a čísla kreditních karet.
Obsahuje stránky s omezeným nebo heslem chráněným přístupem, případně skryté stránky nebo obrázky (takové, které nejsou odkazované ani přístupné z jiné přístupné stránky);
Viry, poškozená data nebo jiné škodlivé, rušivé či ničivé soubory;
Obsah, který nesouvisí s tématem interaktivní oblasti, v níž je zveřejněn; nebo
Obsah nebo odkazy na obsah, který na základě vlastního uvážení společnosti jobbusiness.eu (a) porušuje předchozí pododdíl tohoto dokumentu, (b) je nevhodný, (c) omezuje nebo znemožňuje jiné osobě používání interaktivních oblastí webu, nebo (d) který může společnost jobbusiness.eunebo její přidružené společnosti vystavit jakékoli újmě či odpovědnosti jakéhokoli druhu.
Společnost jobbusiness.eu nenese žádnou odpovědnost ani nepřebírá žádnou finanční odpovědnost za jakýkoli obsah zveřejněný, uložený nebo nahraný vámi či jakoukoli třetí stranou, ani za jeho ztrátu či jakékoli poškození, a dále společnost jobbusiness.eu nenese odpovědnost za jakékoli chyby, pomluvy, nactiutrhání, urážky, opomenutí, lži, obscénnost, pornografii ani neslušné vyjadřování, se kterými se můžete setkat. Jako poskytovatel interaktivních služeb není web JobBusiness international s.r.o. odpovědný za žádná vyjádření, prohlášení ani obsah poskytnutý jeho uživateli na jakémkoli veřejném fóru, osobní domovské stránce nebo jiném interaktivním prostoru. Přestože společnost jobbusiness.eu není povinna prověřovat, upravovat či sledovat jakýkoli obsah zveřejněný v jakémkoli interaktivním prostoru nebo šířený prostřednictvím jakéhokoli interaktivního prostoru, společnost jobbusiness.eu si vyhrazuje právo – dle vlastního absolutního uvážení – bez upozornění odebírat, prověřovat či upravovat jakýkoli obsah odeslaný na web nebo uložený na webu, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu, přičemž vy nesete na vlastní náklady výhradní odpovědnost za vytváření záložních kopií a nahrazování obsahu, který zveřejníte nebo uložíte na webu.
Pokud se zjistí, že jste si uchovali osobnostní práva (včetně práv na uvedení zdroje či celistvost) k obsahu, tímto prohlašujete, že (a) nepožadujete, aby byly v souvislosti s obsahem, jakýmkoli dílem z něj odvozeným ani jakýmikoli jeho upgrady či aktualizacemi uváděny jakékoli osobní údaje; (b) nemáte námitek proti zveřejnění, použití, úpravě, odstranění či využívání obsahu společností jobbusiness.eu nebo jejími držiteli licence, nástupci a nabyvateli; (c) navždy se zříkáte jakýchkoli nároků a zavazujete se neuplatňovat jakékoli nároky k veškerým osobnostním právům autora k obsahu; a (d) navždy zprošťujete společnost jobbusiness.eu a její držitele licence, nástupce a nabyvatele veškerých nároků, které byste jinak mohli na základě takových osobnostních práv vůči společnosti jobbusiness.eu uplatňovat.
Jakékoli využití interaktivních oblastí nebo jiných částí webu v rozporu s výše uvedenými ustanoveními je porušením těchto podmínek webu a může mít za následek, mimo jiné, ukončení nebo pozastavení vašich práv k užívání interaktivních oblastí a/​​nebo webu. Za účelem zajištění spolupráce s legitimními požadavky státní správy, předvoláními či soudními nařízeními, za účelem zajištění ochrany systémů a zákazníků společnosti jobbusiness.eu a dále za účelem zajištění integrity a provozu podnikání a systémů společnosti jobbusiness.eu je společnost jobbusiness.eu oprávněna získat přístup k jakýmkoli informacím a zveřejnit jakékoli informace, které považuje za nezbytné nebo vhodné, zejména informace o profilu uživatele (tj. jméno, e-mailovou adresu atd.), informace o IP adresách a provozu, historii využívání a zveřejněném obsahu. Právo společnosti jobbusiness.eu zveřejnit tyto informace má přednost před veškerými podmínkami zásad ochrany osobních údajů společnosti jobbusiness.eu.
ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI
INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZVEŘEJNĚNÉ NA TOMTO WEBU MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI A CHYBY. SPOLEČNOST JOBBUSINESS INTERNATIONAL S.R.O., JEJÍ DCEŘINÉ A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI (SPOLEČNĚ DÁLE JEN SKUPINA „JOBBUSINESS INTERNATIONAL S.R.O.“) NEZARUČUJÍ PŘESNOST A NEPŘIJÍMAJÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ČI JINÉ NEPŘESNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ UVEDENÝCH V INZERCI A JEJICH POPISŮ.
SPOLEČNOSTI JOBBUSINESS INTERNATIONAL S.R.O.NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O VHODNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ A SLUŽEB OBSAŽENÝCH NA TOMTO WEBU (OBSAHU WEBU) ANI JAKÉKOLI JEJICH ČÁSTI K JAKÉMUKOLI ÚČELU, PŘIČEMŽ ZAHRNUTÍ NEBO NABÍDKA JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ ČI SLUŽEB NA TOMTO WEBU NEZNAMENÁ ŽÁDNÝ SOUHLAS ČI DOPORUČENÍ TAKOVÝCH PRODUKTŮ ČI SLUŽEB ZE STRANY SPOLEČNOSTÍ JOBBUSINESS INTERNATIONAL S.R.O. VEŠKERÉ TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. SPOLEČNOSTI JOBBUSINESS INTERNATIONAL S.R.O. SE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK V TOM SMYSLU, ŽE TENTO WEB, JEHO SERVERY ČI JAKÉKOLI E-MAILY ODESLANÉ SPOLEČNOSTMI JOBBUSINESS INTERNATIONAL S.R.O. JSOU PROSTÉ VIRŮ ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ. SPOLEČNOST JOBBUSINESS INTERNATIONAL S.R.O. SE TÍMTO V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK S OHLEDEM NA TYTO INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV.
SPOLEČNOST JOBBUSINESS INTERNATIONAL S.R.O. SE TAKÉ VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK ČI PROHLÁŠENÍ, POKUD JDE O PŘESNOST OBSAHU WEBU A VLASTNICKÁ PRÁVA K NĚMU.
NIC Z TOHO, CO JE UVEDENO V TÉTO SMLOUVĚ, NEOMEZUJE ANI NEVYLUČUJE ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI JOBBUSINESS INTERNATIONAL S.R.O. ZA (I) ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ; (II) PODVOD; NEBO (III) ÚMYSLNÉ NEPLNĚNÍ ČI HRUBOU NEDBALOST; (IV) JAKOUKOLI JINOU ODPOVĚDNOST, KTEROU NELZE NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYLOUČIT.
ZA VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK PLATÍ, ŽE POUŽÍVÁTE WEB NA VLASTNÍ RIZIKO A SPOLEČNOSTI SKUPINY JOBBUSINESS INTERNATIONAL S.R.O.(JEJICH VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA A PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI) NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NÉST ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ČI NÁSLEDNÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY ANI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU PŘÍJMŮ, ZISKŮ, DOBRÉ POVĚSTI, DAT, OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ČI VYUŽITÍ PENĚZ ANI ZA ZTRÁTY ČI ŠKODY VZNIKLÉ Z PŘERUŠENÍ NEBO VE SPOJENÍ S PŘERUŠENÍM PODNIKÁNÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ VZNIKLY Z VAŠEHO PŘÍSTUPU NEBO VE SPOJENÍ S VAŠÍM PŘÍSTUPEM NA TENTO WEB, ZOBRAZENÍM ČI POUŽÍVÁNÍM TOHOTO WEBU NEBO ZE ZPOŽDĚNÍ ČI ZNEMOŽNĚNÍ PŘÍSTUPU NA TENTO WEB, ZOBRAZENÍ ČI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU (VČETNĚ VAŠEHO SPOLÉHÁNÍ SE NA NÁZORY UVEDENÉ NA TOMTO WEBU; JAKÝCHKOLI POČÍTAČOVÝCH VIRŮ, INFORMACÍ, SOFTWARU, ODKAZOVANÝCH STRÁNEK, PRODUKTŮ A SLUŽEB ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO WEBU; NEBO JINAK PLYNOUCÍ Z PŘÍSTUPU, ZOBRAZENÍ NEBO POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU), BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU ZALOŽENY NA TEORII NEDBALOSTI, SMLOUVĚ, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTU, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I TEHDY, POKUD BYLA SPOLEČNOST JOBBUSINESS INTERNATIONAL S.R.O.NA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.
TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY A VÝŠE UVEDENÉ ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI NEMAJÍ VLIV NA POVINNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ NELZE NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ VYLOUČIT.
Omezení odpovědnosti odráží rozdělení rizik mezi stranami. Omezení uvedená v tomto oddíle setrvají v platnosti i tehdy, pokud by jakýkoli omezený prostředek nápravy uvedený v těchto podmínkách pozbyl svůj základní účel. Omezení odpovědnosti stanovená v těchto podmínkách platí ve prospěch společností skupiny JOBBUSINESS INTERNATIONAL S.R.O.
NÁHRADA ŠKODY
Souhlasíte s tím, že budete chránit a odškodníte společnost JobBusiness international s.r.o., její přidružené společnosti a jakékoli jejich vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce od a proti veškerým nárokům, důvodům žaloby, požadavkům, náhradám, ztrátám, škodám, pokutám nebo jiným nákladům nebo výdajům jakéhokoliv druhu nebo typu (zejména přiměřeným právním a účetním poplatkům) předloženým třetími stranami následkem:
(i) vašeho porušení této smlouvy nebo dokumentů, které jsou zde uvedené;
(ii) vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany; nebo
(iii) vašeho použití tohoto webu.
REKLAMACE
Jestliže dojde k přerušení poskytování služby z důvodu pozastavení funkce portálu (zejména při jeho úpravách nebo aktualizacích portálu jeho provozovatelem), má zákazník nárok na prodloužení poskytování služby o dobu, po kterou bylo poskytování služby přerušeno.

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN
Tento web může obsahovat hypertextové odkazy na weby provozované jinými stranami než společností JobBusiness international s.r.o. Takové hypertextové odkazy jsou vám poskytovány pouze pro referenci. My tyto weby nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jejich obsah ani za postupy ochrany osobních údajů či jiné postupy těchto webů. Dále platí, že vy odpovídáte za přijetí opatření k zajištění toho, aby vámi vybrané odkazy a vámi stažený software (ať již jej stáhnete z tohoto webu či z jiných webů) neobsahoval takové položky, jako jsou viry, červy, trojští koně, vady a další prvky ničivé povahy. Skutečnost, že uvádíme hypertextové odkazy na takové weby, ještě neznamená, že schvalujeme materiály zveřejněné na těchto webech, ani že jsme jakkoli spojeni s jejich provozovateli. V některých případech můžete být webem třetí strany požádáni, abyste svůj profil na webu JobBusiness international s.r.o. propojili s profilem na jiném webu třetí strany. Toto rozhodnutí je zcela nepovinné, přičemž rozhodnutí povolit propojení těchto informací lze kdykoli zakázat (na webu třetí strany).
SOFTWARE DOSTUPNÝ NA TOMTO WEBU
Pokud není uvedeno jinak, materiály na webech jsou prezentovány pouze za účelem podpory a poskytnutí informací o službách, webech, partnerech a dalších produktech společnosti JobBusiness international s.r.o.
Web/y jobbusiness.eu jsou kontrolovány a provozovány společností JobBusiness international s.r.o. z jejího sídla ve státě Česká republika. Společnost JobBusiness international s.r.o. nečiní žádná prohlášení v tom smyslu, že materiály na webech jobbusiness.eu jsou vhodné nebo dostupné pro použití mimo Českou republiku. Všichni, kdo se rozhodnou využít přístup k webu jobbusiness.eu ze zemí mimo Českou republiku, tak činí z vlastní iniciativy a nesou odpovědnost za dodržování místních právních předpisů, a to pokud a do té míry, v jaké se tyto místní právní předpisy uplatní. Software z webů jobbusiness.eu dále podléhá kontrolám exportu České republiky. Žádný software z webů jobbusiness.eu nesmí být stahován ani jinak exportován či reexportován (a) do (nebo libovolnému občanovi či obyvateli) Kuby, Iráku, Libye, Severní Koreje, Íránu, Sýrie nebo jakékoli jiné země, s níž Česká republika nebo EU uvalily embargo na zboží, nebo (b) kterékoli osobě uvedené na seznamu speciálně určených státních příslušníků Ministerstva financí ČR nebo v tabulce Table of Deny Orders Ministerstva obchodu EU. Použitím webů jobbusiness.eu prohlašujete a zaručujete se, že se nenacházíte ani nejste pod kontrolou žádné z těchto zemí, nejste státními příslušníky žádné z těchto zemí ani v ní nemáte trvalý pobyt, a dále že nejste zařazeni na žádném takovém seznamu.
Jakýkoliv software, který je k dispozici ke stažení z webů jobbusiness.eu (dále jen „software“) je autorskoprávně chráněným dílem společnosti JobBusiness international s.r.o. a jejích přidružených společností, případně může jít o software třetích stran, jak je označen. Vaše používání softwaru se řídí podmínkami případné licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je k softwaru přiložena nebo je jeho součástí (dále jen „licenční smlouva“). Nesmíte instalovat ani používat žádný software, který je doprovázen licenční smlouvu nebo ji obsahuje, pokud nejdříve nevyjádříte souhlas s podmínkami této smlouvy. V případě jakéhokoli softwaru, který je možné stáhnout z tohoto webu a není doprovázen licenční smlouvou, vám, jakožto uživateli, udělujeme omezenou, osobní, nepřenosnou licenci, určenou pouze k použití softwaru k prohlížení a dalšímu využití tohoto webu v souladu s těmito smluvními podmínkami.
Upozorňujeme, že veškerý software (zejména veškerý kód HTML, XML a Java a ovládací prvky Active X obsažené na tomto webu) je vlastnictvím společnosti JobBusiness international s.r.o. a/nebo jejích přidružených společností a je chráněn autorským právem a mezinárodními dohodami. Jakékoli rozmnožování či opětovná distribuce softwaru jsou výslovně zakázány a mohou mít za následek vysoké pokuty a trestněprávní sankce. Ti, kdo toto poruší, budou trestně stíháni v maximálním možném rozsahu.
BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO PLATÍ, ŽE KOPÍROVÁNÍ ČI ROZMNOŽOVÁNÍ SOFTWARU NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO UMÍSTĚNÍ K DALŠÍMU KOPÍROVÁNÍ NEBO OPĚTOVNÉ DISTRIBUCI JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO. POKUD JE NA SOFTWARE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA, PAK POUZE DLE PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY.
PŘEVODNÍK MĚN
Měnové kurzy vycházejí z různých veřejně dostupných zdrojů a měly by sloužit pouze jako vodítko. Neověřujeme, zda jsou kurzy přesné, a skutečné kurzy se proto mohou lišit. Aktualizace měnových kurzů neprobíhá každý den. Informace poskytnuté v rámci této aplikace by měly být přesné, avšak společnost jobbusiness.eu a/nebo její přidružené společnosti neposkytují žádnou záruku ohledně této přesnosti. Při použití těchto informací k jakémukoliv finančnímu účelu vám doporučujeme, abyste se obrátili na kvalifikovaného odborníka a ověřili přesnost měnových kurzů. Neposkytujeme oprávnění k použití těchto informací k žádnému jinému účelu než pro osobní použití a výslovně zakazujeme opětovný prodej, opětovnou distribuci a použití těchto informací pro obchodní účely.
MOBILNÍ PODMÍNKY POUŽITÍ
Části mobilního softwaru společnosti JobBusiness international s.r.o. mohou využívat materiály chráněné autorskými právy, jejichž využití společnost JobBusiness international s.r.o. potvrzuje. Dále platí, že existují konkrétní podmínky, které se vztahují na používání určitých mobilních aplikací společnosti JobBusiness international s.r.o. Navštivte Mobilní podmínky použití a seznamte se se specifickými smluvními podmínkami pro mobilní aplikace společnosti JobBusiness international s.r.o.
AUTORSKÁ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY
Veškerý obsah tohoto webu je: ©2015 JobBusiness international s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Společnost JobBusiness international s.r.o. není odpovědná za obsah na webech provozovaných jinými stranami než společností JobBusiness international s.r.o.. JobBusiness, logo a veškeré další názvy produktů a služeb a slogany zobrazené na webu jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky společnosti JobBusiness international s.r.o. a/nebo jejích dodavatelů či poskytovatelů licencí a nesmí být kopírovány, napodobovány ani používány, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného svolení společnosti JobBusiness international s.r.o. nebo příslušného vlastníka ochranné známky. Dále, vzhled webu a způsob práce s webem, včetně veškerých záhlaví stránek, vlastní grafiky, ikon tlačítek a skriptů, jsou značkou služby, ochrannou známkou a/nebo chráněným designem společnosti JobBusiness international s.r.o. a nesmí být kopírovány, napodobovány ani používány, zcela nebo zčásti, bez předchozího písemného svolení společnosti JobBusiness international s.r.o. Veškeré ostatní ochranné známky, registrované ochranné známky, názvy produktů a názvy společností či loga uvedené na webu jsou majetkem příslušných vlastníků. Odkaz na jakékoli produkty, služby, procesy či jiné informace prostřednictvím obchodního názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele či jinak nepředstavuje ani nepřímo nenaznačuje souhlas s nimi ani jejich podporu či doporučení společností JobBusiness international s.r.o.
Ostatní loga nebo názvy společností a produktů, které jsou v tomto dokumentu zmíněny, mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Zásady pro oznamování a odstraňování nelegálního obsahu
Web jobbusiness.eu pracuje na základě „oznámení a odstranění“. Máte-li jakékoli stížnosti nebo námitky ohledně materiálů či obsahu (včetně zpráv uživatelů) zveřejněných na tomto webu nebo jste přesvědčeni, že materiály či obsah zveřejněný na tomto webu porušuje vaše autorská práva, neprodleně nás kontaktujte pomocí postupu pro oznamování a odstraňování. Kliknutím sem zobrazíte postup pro oznamování a odstraňování. Pokud byl tento postup dodržen, společnost JobBusiness international s.r.o. vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby nelegálního obsah v přiměřené lhůtě odebrala.
Úpravy
Společnost JobBusiness international s.r.o. může tyto smluvní podmínky či jakoukoli jejich část dle vlastního uvážení průběžně měnit, doplňovat nebo odstraňovat, pokud to považuje za nezbytné pro právní, všeobecné regulační a technické účely nebo v důsledku změn poskytovaných služeb nebo uspořádání webu. Poté výslovně souhlasíte s tím, že budete vázáni veškerými takovými změněnými podmínkami.
Společnost JobBusiness international s.r.o. je oprávněna kdykoli změnit, pozastavit nebo ukončit kterýkoli aspekt služby JobBusiness international s.r.o., včetně dostupnosti libovolné funkce, databáze nebo obsahu. Společnost JobBusiness international s.r.o.je také oprávněna bez předchozího upozornění stanovit pro určité funkce a služby omezení nebo částečně či zcela omezit váš přístup k webu nebo ke kterémukoli jinému webu JobBusiness international s.r.o., aniž by nesla odpovědnost, z technických či bezpečnostních důvodů, a to aby zabránila neoprávněnému přístupu nebo ztrátě či zničení dat, a dále v případech, kdy se na základě vlastního uvážení domníváme, že porušujete kterékoli ustanovení těchto smluvních podmínek nebo jakéhokoli právního či jiného předpisu, anebo pokud se rozhodne ukončit poskytování určité služby.
BUDETE-LI WEB JOBBUSINESS.EU NYNÍ NEBO PO ZVEŘEJNĚNÍ JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO OZNÁMENÍ ZMĚN NADÁLE POUŽÍVAT, VYJADŘUJETE TÍM PŘIJETÍ TĚCHTO ÚPRAV ZE SVÉ STRANY.
OBECNÉ
Tento web je provozován českým subjektem a tato smlouva se řídí zákony státu česká republika. Tímto souhlasíte, že v případě jakýchkoli sporů vzniklých z použití nebo ve spojení s použitím tohoto webu se uplatní výhradní soudní pravomoc a příslušnost soudů ve státě česká republika a potvrzujete spravedlnost a vhodnost řízení před těmito soudy. Souhlasíte s tím, že veškeré případné nároky vůči společnosti JobBusiness international s.r.o. vzniklé ve spojení s webem musí být projednány a vyřešeny u soudu s příslušnou věcnou pravomocí, který se nachází ve státě Česká republika. Tento web se nesmí používat ve všech jurisdikcích, v nichž nejsou platná všechna ustanovení těchto podmínek, zejména ustanovení tohoto odstavce. Předchozí ustanovení se neuplatní v rozsahu, v jakém platné právní předpisy země vašeho trvalého pobytu vyžadují uplatnění jiného práva a/nebo soudní pravomoci a toto nelze vyloučit na základě smlouvy.
Souhlasíte, že mezi vámi a společnostmi skupiny JobBusiness international s.r.o. a/nebo jejich přidruženými společnostmi neexistuje žádný společný podnik, zastoupení, partnerství ani zaměstnanecký vztah, který by vyplýval z této smlouvy nebo z používání tohoto webu.
Plnění této smlouvy z naší strany se řídí platnými zákony a právními postupy a nic z toho, co je obsaženo v této smlouvě, neomezuje naše právo být v souladu s požadavky orgánů vynucujících právo, požadavky státní správy nebo právními požadavky, které se týkají vašeho používání tohoto webu nebo informací, které nám byly poskytnuty nebo které jsme shromáždili s ohledem na takové používání. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasíte s tím, že veškeré nároky nebo důvody žaloby vyplývající z vašeho přístupu nebo spojené s vaším přístupem k tomuto webu či jeho používáním uplatníte ve lhůtě dvou (2) let od data, kdy takový nárok či důvod žaloby vznikl, v opačném případě se tohoto nároku či důvodu žaloby neodvolatelně zříkáte.
Pokud je část této smlouvy vzhledem k platným právním předpisům považována za neplatnou nebo nevymahatelnou, zejména výše uvedené zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti, potom se bude mít za to, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení bylo nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením, které co nejblíže odpovídá záměru původního ustanovení, přičemž zbývající ustanovení smlouvy zůstávají nadále v účinnosti.
Tato smlouva (a jakékoli další smluvní podmínky zde uvedené) představuje celkovou dohodu mezi vámi a společností JobBusiness international s.r.o. s ohledem na tento web a nahrazuje veškerá předchozí či dočasná sdělení a návrhy – bez ohledu na to, zda byly provedeny elektronicky, ústně nebo písemně – mezi zákazníkem a společností JobBusiness international s.r.o. s ohledem na tento web. Tištěná verze této smlouvy a jakéhokoli oznámení provedeného elektronicky může být předána jakémukoli soudnímu nebo správnímu řízení na základě nebo s ohledem na tuto smlouvu ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako jiné obchodní dokumenty a záznamy, které byly původně vygenerovány a vedeny v tištěné podobě.

Tyto smluvní podmínky jsou k dispozici v jazyce webu. Konkrétní smluvní podmínky, na jejichž základě vyjádříte svůj souhlas, nebudou společností JobBusiness international s.r.o. samostatně uloženy.
Web nemusí být vždy periodicky či pravidelně aktualizován, a proto není nutné, aby byl registrován jako redakční produkt podle příslušných právních předpisů.
Fiktivní názvy společností, produktů, osob, postav a/nebo údaje uvedené na tomto webu nemají představovat žádné skutečné osoby, společnosti, produkty či události.

Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena JobBusiness international s.r.o.

K provozování tohoto webu využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Další informace